ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการและบุคลากร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วม เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

เคลียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี 01-11-61