โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครอง_4578

ประชุมผู้ปกครอง_589

ประชุมผู้ปกครอง_1331

ประชุมผู้ปกครอง_5274

ประชุมผู้ปกครอง_8156

ประชุมผู้ปกครอง_8488

ประชุมผู้ปกครอง_132

ประชุมผู้ปกครอง_5487

ประชุมผู้ปกครอง_4370

ประชุมผู้ปกครอง_1420