ทักษะการคิดคำนวณ

1. ตัวเลข จำนวนนับ 1 ถึง 10
2. บวกเลขจำนวน 2 จำนวนไม่เกิน 9
  1. ลบเลขจำนวนหลักหน่วย
  2. บวกเลขแนวตั้ง โดยไม่มีตัวทด
  3. บวกเลขแนวตั้ง โดยมีตัวทด