ทักษะการคิดคำนวณ

1. ตัวเลข จำนวนนับ 1 ถึง 10
2. บวกเลขจำนวน 2 จำนวนไม่เกิน 9
3. ลบเลขจำนวนหลักหน่วย

4. บวกเลขแนวตั้ง โดยไม่มีตัวทด

5. บวกเลขแนวตั้ง โดยมีตัวทด