ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบรรยายความรู้เรื่อง โรคติดเกม แนะนำวิธี เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี จัดโดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

เคลียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี กัลยาณวัตร 12-11-61