โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการทางคลินิก กิจกรรมที่ 1 “ฝึกอบรมปฏิบัติการ PMT” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PMT 23-03-61