โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม Inter-hospital Conference ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่าย