โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)