โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข เขตสุขภาพที่ 7 (Smart kids 4.0 Area 7) กิจกรรม Triple-P อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น