โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1