โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น