เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม กรมสุขภาพจิตแนะนำวัยรุ่นยุค 4.0 เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

S__21946400

S__21946401