ออกหน่วยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) จากอุทกภัย ณ บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น