ส่งรายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบจากระบบ GFMIS 2564

 1. รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2563
 2. รายงานงบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563
 3. รายงานงบทดลองเดือน ธันวาคม 2563
 4. รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2564
 5. รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2564
 7. รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2564
 8. รายงานงบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564
 9. รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 2564
 10. รายงานงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2564
 11. รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2564
 12. รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 2564