สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (U.N.D.P.) หนังสือเลขที่ 003/18/MGT แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

29-01-61