สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้จัดการอบรมและบรรยาย ให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้เชิญบุคลากรเป็นวิทยากร ดังนี้ โดยแพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน และ โรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก น.ส.ชนัฐดา ภูวิชัย เรื่อง “คุณครูในดวงใจ” นางกรรณิกา ธรรมสัตย์ เรื่อง “การลงโทษที่ฝังใจ” ดร.ลักษณา สกุลกอง และ น.ส.ยุวนา ไขว้พันธ์ เรื่อง “การสื่อสารจากใจ” ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 06-06-61