สถาบันฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้ข้อความแทนใจ และสร้างระยะห่าง เพื่อลดการแพร่เชื้อ COVID-19