สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถนำไปขยายผลต่อได้ (การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดร้อยเอ็ด)