สถาบันรับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ระดับ ดี ประเภท รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3-2559_4649