วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิทยากร นางณัฐกานต์ สุดดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน อบรมโครงการ กำหนดรายละเอียดและหน้าที่คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 24-08-61