วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ Conference Case เพื่อหาแนวทางดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นกรณียุ่งยากซับซ้อน ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Conference Case 24-08-61