วันที่11พฤศจิกายน 2560 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเสริมพลังสุขภาพจิตป้องกันโรคซึมเศร้า ประจำปี 2560 และงานประดิษฐานพระพุทธเมตตาปฏิมากร พระพุทธรูปประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล นพ.ณัฐกร จำปาทอง พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม ผอ.นันทาวดี วรสุวัส บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อสม. ทีมผู้ใหญ่บ้าน หมู่15 ญาติธรรม วัดเกาะทองและเครือข่ายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

พระพุทธเมตตาปฏิมากร