ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวดกาฬสินธุ์