ร่วมให้คำปรึกษานักเรียนและร่วมจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแนะแนว) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย