ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์