ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่นและวัยเรียน รูปแบบออนไลน์