ร่วมประชุม “การจัดทำแผนการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ตลอดช่วงอายุ หน่วยงานกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7”