ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองขอนแก่น