ร่วมถอดบทเรียนการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตสุขภาพจิต ภัยพิบัติจากการกระทำด้วยน้ำมือมนุษย์ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู