Public Relations

ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าของกองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าของกองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ก่อประโยชน์ แก่ผู้มารับบริการและชุมชน และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ กระเป๋าผ้า ขนาด 21*25.5 เซนติเมตร มี 3 ลาย ได้แก่ ลายโลโก้กองทุนฯ ลายเด็กผู้ชาย (SORA) ลายเด็กผู้หญิง (PINGKU) ราคาใบละ 59 บาท

แบบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (SaFE B-mod) สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพม หนองคาย – สพป หนองคาย เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

แบบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (SaFE B-mod) รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพม หนองคาย อบรมวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สพม.หนองคาย รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรครู สังกัด สพป