ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา โมเดล (การลงแขกเกี่ยวข้าว)