พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565