พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทีม ร่วมเป็นวิทยากร ใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทและทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กในยุค ๔.๐ ซึ่งจัดโดยท่านผู้อำนวยการนันทาวดี วรวสุวัสและทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ ใน วันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผอ ร่วมเสวนาสุขภาพจิตเด็กยุค4-0 13-09-61