พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขและการเสริมพลังในการดูแลเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ 7,8,9 และ 10 วันที่ 2-3 ก.ค. 61 ณ.โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมจากรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มีบุคลากรใน รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตของภาคอีสาน รวมถึงสสจ/รพศ/รพท/รพช.ที่รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10 ร่วมประชุมจำนวน 80คน

การดูแลสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน 03-07-61