ประชุม Case Conference นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดย ครู หมอ พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563