ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์