ประชุมร่วมกับเครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565