ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ สิทธิกองทุนบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

20221221154615fin