ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสถาบันฯ ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Moph Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567