ประกาศฯ ผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์รับการประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานช่วยเหลือคนไข้