ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2565ebidding-gate