บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ระบบการให้บริการผู้ป่วยด้วยโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (JHOS) ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

ดูงาน J Hos เชียงใหม่ 13-06-61