นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562-2563 1.การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 3.การเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน 4.การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

67966

67967

67968