นิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ และคณะผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต

Sorry, this entry is only available in Thai.