ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานคัดกรองเพื่อค้นหาตัวตนของเด็กเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพการคัดกรองเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม