จัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ