จัดกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น