ขอแสดงความยินดีกับท่าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พวกเราชาวกรมสุขภาพจิตและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับท่าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13 สิงหาคม 2563
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น #ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่
แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 นี้ โดยว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น คือ นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง #อธิบดีกรมสุขภาพจิต
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสุขภาพจิต