ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) นอกเวลาราชการ