15 ม.ค. 2561 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการสัมมนาเรื่องธรรมะกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยของสถาบันฯ ณ.วัดป่าปัญญานวมงคล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ท่านอธิบดี กรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน นพ.ทวี ตั้งเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต นายประสาท ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นพ.จุมภฏ พรมสีดา ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นส.นันทาวดี วรวสุวัสผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่15 ต.พระลับ รวมถึงตัวแทนจาก รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่7 รพ.สวนสราญรมย์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริทร์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ขอนแก่น รพร.กระนวน อบต.ห้วยโจด สสอ.กระนวน รพสต.ห้วยโจด และประชาชนในพื้นที่

ผ้าป่าบ้านห้วยโจด-2